บรรยากาศโรงเรียน
อาคารเรียน
มุมพักผ่อนหน้าห้องเรียน
มุมพักผ่อน
โถงทางเดิน
ห้องเรียน - 1
ห้องเรียน - 2
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing Simulation Lab)
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing Simulation Lab)
อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing Simulation Lab)
หุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing Simulation Lab)
อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing Simulation Lab)
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
(Nursing Simulation Lab)
หอพักนักศึกษาหญิงล้วน พัก3ท่านต่อ 1 ห้อง
หอพักนักศึกษาหญิงล้วน พัก3ท่านต่อ 1 ห้อง
Powered by MakeWebEasy.com